top of page

Nationella riktlinjer för bedömning av normaltryckshydrocefalus (NPH) på DT

Sedan många år finns ett nationellt kvalitetsregister för hydrocefaluspatienter, som är en del av Svenska Neuroregister. Registret innehåller data om kliniska symtom och resultat av kirurgi, vilket förs in i registret av opererande klinik. Syftet är i första hand att kunna jämföra kvalitet och data mellan olika regioner och förbättra vården. Vem som helst kan även få tillgång till registrets data för forskning efter kontakt med styrgruppen. 

 

Från och med 2021 kommer även radiologiska mått att ingå i registret. I nuläget bedöms NPH på olika sätt av olika radiologer. Dokumentet innehåller en rekommendation på vilka parametrar som bör bedömas och hur. Det finns även andra radiologiska mått som är associerade till NPH, men de som beskrivs i dokumentet har i nuläget bedömts som de mest relevanta. Kvantifiering av flöde över akvedukten rekommenderas exempelvis inte. 

 

Måtten i dokumenten är kongruenta med innehållet i iNPH Radscale (Kockum et al), vilket används på vissa kliniker. 

SFNR rekommenerar att rekommendationerna i detta dokument används.

Här finns en instruktionsvideo hur man kan bedöma och gradera NPH:

bottom of page